Unsere Rochen

Netz-Stachelrochen, DNZ Potamotrygon reticulatus
Potamotrygon sp. cf. yepezi
Potamotrygon albino white "Yellow Spot"
Potamotrygon motoro "Orange Spot"
Potamotrygon leopoldi "Black Diamond" (P14)