Unsere Koi

Japan Koi Tosai 12-15 cm
Japan Koi Tosai 18-20 cm
Japan Koi Tosai 22-25 cm
Japan Koi Shiro Utsuri Masurei