Japan Koi 50-60 cm

Japan Koi 50-60 cm

Benigoi, 50 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Chagoi “Chocolate”, 60 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Hi-Utsuri, 55cm+

Japan Koi 50-60 cm

Showa, 60 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Beni-Kikokuryu, 60 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Soragoi, 55 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Shusui, 60 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Asagi, 50 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Chagoi, 65 cm

Japan Koi 50-60 cm

Red Karashi, 50 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Wasabi Ginrin, 58 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Orenji Ogon, 50 cm

Japan Koi Shiro Utsuri Masurei

Japan Koi 50-60 cm

Japan Koi 50-60 cm

Benigoi, 50 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Chagoi “Chocolate”, 60 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Hi-Utsuri, 55cm+

Japan Koi 50-60 cm

Showa, 60 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Beni-Kikokuryu, 60 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Soragoi, 55 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Shusui, 60 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Asagi, 50 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Chagoi, 65 cm

Japan Koi 50-60 cm

Red Karashi, 50 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Wasabi Ginrin, 58 cm+

Japan Koi 50-60 cm

Orenji Ogon, 50 cm